បទ៖ សាយ័ណ្ហព្រាត់ស្នេហ៍ (វាសនាបុប្ផាបាក់ព្រា) | ច្រៀងដោយ៖ រស់ សេរីសុទ្ធា | ចង្វាក់៖ បុលឡឺរ៉ូ

Avarta

0
0