បទ៖ នំធំជាងនាឡិ | ច្រៀងដោយ៖ ហែម សុវណ្ណ + ហ៊ឹម ស៊ីវន | ចង្វាក់៖ រាំក្បាច់

Avarta

0
0