បទ៖ ស្រីស្រស់ចាប់ចាប | ច្រៀងដោយ៖ ម៉ិញ សុធីវណ្ណ | ចង្វាក់៖ ញាក់

Avarta

0
0