បទ៖ សម្លេងស្នែងស្នេហ៍ខ្ញុំ | ច្រៀងដោយ៖ ទូច ស៊ុននិច | ចង្វាក់៖ ឡាំលាវ

Avarta

0
0