បទ៖ សល់តែក្តីស្រណោះ | ច្រៀងដោយ៖ ទូច ស៊ុននិច | ចង្វាក់៖ បុលឡឺរ៉ូ

Avarta

0
0