បទ៖ ឃ្លាតក្លិនរំចេក | ច្រៀងដោយ៖ អ៊ិន យ៉េង | ចង្វាក់៖ ស៊្លូ

Avarta

0
0