បទ៖ ជាតិខ្មែរមិនមែនល្ងង់ខ្លៅ | ច្រៀងដោយ៖ មាស សាម៉ន + សូ សាវឿន | ចង្វាក់៖ ឡាំលាវ

Avarta

0
0