បទ៖ ពោះម៉ាយខាន់ស្លា (ទឹកប្រាក់បីលាន) | ច្រៀងដោយ៖ នី សាលឿន | ចង្វាក់៖ ស៊្លូ

Avarta

0
0