បទ៖ ត្រូវសើចឬត្រូវយំ | ច្រៀងដោយ៖ ជា សាវឿន | ចង្វាក់៖ ស៊្លូ

Avarta

0
0