បទ៖ លើទូកស្នេហា | ច្រៀងដោយ៖ សុះ ម៉ាត់ + រស់ សេរីសុទ្ធា | ចង្វាក់៖ បុលឡឺរ៉ូ

Avarta

0
0