បទ៖ ស្រីតូចសស្តើង | ច្រៀងដោយ៖ ជា សាវឿន + រស់ សេរីសុទ្ធា | ចង្វាក់៖ រាំវង់

Avarta

0
0