បទ៖ ម្ចាស់បយីខា | ច្រៀងដោយ៖ សូ សាវឿន | ចង្វាក់៖ បុលឡឺរ៉ូ

Avarta

0
0