បទ៖ ស្នេហាព្រះលក្សិនវង្ស | ច្រៀងដោយ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត + រស់ សេរីសុទ្ធា | ចង្វាក់៖ រាំក្បាច់

Avarta

0
0