បទ៖ បាត់ដំណឹង | ច្រៀងដោយ៖ រស់ សេរីសុទ្ធា | ចង្វាក់៖ រាំក្បាច់

Avarta

0
0