បទ៖ ថ្ពាល់អើយក្រអូបម៉្លេះ | ច្រៀងដោយ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត + រស់ រស់ សេរីសុទ្ធា | ចង្វាក់៖ ញាក់

Avarta

0
0