បទ៖ ស្រណោះក្លិនចន្ទ | ច្រៀងដោយ៖ ជា សាវឿន + រស់ សេរីសុទ្ធា | ចង្វាក់៖ រាំវង់

Avarta

0
0