បទ៖ ជីវិតឥតសង្ឃឹម | ច្រៀងដោយ៖ រស់ សេរីសុទ្ធា | ចង្វាក់៖ បុលឡឺរ៉ូ

Avarta

0
0