បទ៖ ព្រះច័ន្ទរះទាំងថ្ងៃ | ច្រៀងដោយ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត + រស់ សេរីសុទ្ធា | ចង្វាក់៖ ចូកកំពិស

Avarta

0
0