បទ៖ អូនអើយស្ដាប់ផ្គរ | ច្រៀងដោយ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត + ហែម សុវណ្ណ | ចង្វាក់៖ សារ៉ាវ៉ាន់

Avarta

0
0