បទ៖ អាឈ្មោលខ្នាយវែង | ច្រៀងដោយ៖ មាស សាម៉ន + សូ សាវឿន | ចង្វាក់៖ ឡាំលាវ

Avarta

0
0