បទ៖ បើបងស្រលាញ់ខ្ញុំ | ច្រៀងដោយ៖ អ៊ឹម សុងសឺម + រស់ សេរីសុទ្ធា | ចង្វាក់៖ ញាក់

Avarta

0
0