បទ៖ បំណុលឈាមឪពុក | ច្រៀងដោយ៖ សាមុត + យ៉េង + សុទ្ធា + រ៉ន | ចង្វាក់៖ ប៊្លូ

Avarta

0
0