បទ៖ បងឯងជាព្រាននារី | ច្រៀងដោយ៖ សាមុត + សុទ្ធា + រ៉ន + សាវឿន | ចង្វាក់៖ បុលឡឺរ៉ូ

Avarta

0
0