បទ៖ កុំនៅយូរ | ច្រៀងដោយ៖ អ៊ឹង ណារី + រស់ សេរីសុទ្ធា | ចង្វាក់៖ សារ៉ាវ៉ាន់

Avarta

0
0