បទ៖ ឱ!ស្រអែមមាសបង | ច្រៀងដោយ៖ កែវ សារ៉ាត់ + ឡុង​ ស៊ីដា | ចង្វាក់៖ រាំក្បាច់

Avarta

0
0