បទ៖ សែនស្រណោះ | ច្រៀងដោយ៖ កែវ សារ៉ាត់ | ចង្វាក់៖ បុលឡឺរ៉ូ

Avarta

0
0