បទ៖ ទឹកភ្លៀងលេងភ្លេង | ច្រៀងដោយ៖ អ៊ឹម សុងសឺម + រស់ សេរីសុទ្ធា | ចង្វាក់៖ សារ៉ាវ៉ាន់

Avarta

0
0