បទ៖ ស្រណោះខែកត្តិក | ច្រៀងដោយ៖ សុះ ម៉ាត់ | ចង្វាក់៖ សារ៉ាវ៉ាន់

Avarta

0
0