បទ៖ ចិញ្ចៀនត្បូងប្រាំ | ច្រៀងដោយ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត + ប៉ែន រ៉ន | ចង្វាក់៖ សារ៉ាវ៉ាន់

Avarta

0
0