បទ៖ រូបពីរជីវិតមួយ | ច្រៀងដោយ៖ នាយ ត្រង់ ដឺ + ប៉ែន រ៉ន | ចង្វាក់៖ បុលឡឺរ៉ូ

Avarta

0
0