បទ៖ កុំយំ | ច្រៀងដោយ៖ គង់ ចន្ថា | ចង្វាក់៖ បុលឡឺរ៉ូ

Avarta

0
0