បទ៖ អូនជូរមាត់ណាស់ | ច្រៀងដោយ៖ កែវ សុខា | ចង្វាក់៖ ឡាំលាវ

Avarta

0
0