បទ៖ ខ្មាសអស់បក្សា | ច្រៀងដោយ៖ អ៊ឹង ណារី | ចង្វាក់៖ បុលឡឺរ៉ូ

Avarta

0
0