បទ៖ ខ្ញុំសូមផ្ញើឆ្អឹង | ច្រៀងដោយ៖ រស់ សេរីសុទ្ធា | ចង្វាក់៖ ប៊្លូ

Avarta

0
0