បទ៖ កុកហើរតែឯង | ច្រៀងដោយ៖ មាស ហុកសេង | ចង្វាក់៖ រាំវង់

Avarta

0
0