បទ៖ ជ្រោយស្មាច់ជ្រោយស្នេហ៍ | ច្រៀងដោយ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត | ចង្វាក់៖ បុលឡឺរ៉ូ

Avarta

0
0