បទ៖ បើបងបោកស្រូវ | ច្រៀងដោយ៖ មាស ហុកសេង + ប៉ែន រ៉ន | ចង្វាក់៖ សារ៉ាវ៉ាន់

Avarta

0
0