បទ៖ សោភ័ណ្ណមាសបង | ច្រៀងដោយ៖ ឌុច គីមហាក់ + រស់ សេរីសុទ្ធា | ចង្វាក់៖ បុលឡឺរ៉ូ

Avarta

0
0