បទ៖ មិនលក់ទេស្នេហ៍ (ភ្នែកបងងងឹត) | ច្រៀងដោយ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត | ចង្វាក់៖ បុលឡឺរ៉ូ

Avarta

0
0