បទ៖ វិជ្ជាប្រាំយ៉ាង | ច្រៀងដោយ៖ អ៊ឹង ណារី + ស៊ីម ទូច + តាត សំណាង + អ៊ុក សុផា +​ ស្មៀន ងា | ចង្វាក់៖ រាំក្បាច់

Avarta

0
0