បទ៖ អូនលួចស្រលាញ់ | ច្រៀងដោយ៖ ប៉ែន រ៉ម | ចង្វាក់៖ ញាក់

Avarta

0
0