បទ៖ បើស្រឡាញ់អូនពិត | ច្រៀងដោយ៖ គឹម សាលីន | ចង្វាក់៖ បុលឡឺរ៉ូ

Avarta

0
0