បទ៖ ខ្មៅអើយខ្មៅ | ច្រៀងដោយ៖ អ៊ឹម សុងសឺម + រស់ សេរីសុទ្ធា | ចង្វាក់៖ រាំក្បាច់

Avarta

0
0