បទ៖ កូលាបកោះ | ច្រៀងដោយ៖ អ៊ឹង ណារី | ចង្វាក់៖ ញាក់

Avarta

0
0