បទ៖ អញ្ជើញ អញ្ជើញ | ច្រៀងដោយ៖ ស៊ីន ស៊ីសាមុត + រស់ សេរីសុទ្ធា | ចង្វាក់៖ ឡាំលាវ

Avarta

0
0