/

បទ៖ ទ្វីស!ទ្វីស!ខ្ញុំ

ច្រៀងដោយ៖ ជុំ កែម

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ ឯល ប៊ុនណា

ចង្វាក់៖ Twist

និពន្ធបទភ្លេង+ទំនុកច្រៀង+សម្រួលតន្រ្តី ៖ ឯល ប៊ុនណា
ថតកាសែតឆ្នាំ 1973
ស្រាវជ្រាវនិងអត្ថាធិប្បាយ ៖ សេង តារា

Flag Counter