/

បទ៖ ជិះស៊ីក្លូ

ច្រៀងដោយ៖ យស់ អូឡារាំង

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ ហាស់ សាឡន

ចង្វាក់៖ Cha Cha Cha

និពន្ធបទភ្លេង+ទំនុកច្រៀង+ដឹកភ្លេង ៖ យស អូឡារាំង+ហាស់ សាឡន
ថតថាសនិងកាសែតអំឡុងឆ្នាំ 1974
ស្រាវជ្រាវនិងអត្ថាធិប្បាយ ៖ សេង តារា

Flag Counter