/

បទ៖ ស្តាយកាលវ័យក្មេង

ច្រៀងដោយ៖ ឈួន ម៉ាឡៃ

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖

ចង្វាក់៖ Slow

Flag Counter