/

បទ៖ បំភ្លេចអូនចុះ

ច្រៀងដោយ៖ ឈួន ម៉ាឡៃ

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖ អ៊ុយ ហ៊ែល

ចង្វាក់៖ Slow

និពន្ធបទភ្លេង+ទំនុកច្រៀង+សម្រួលតន្រ្តី ៖ កវី អ៊ុយ ហ៊ែល
ថតកាសែតឆ្នាំ 1974 កាសែត«អនុស្សាវរីយ៍ប៉ៃលិនទី»
កម្មសិទ្ធិនៃហាងថាសចម្រៀងសាឃូរ៉ា
ស្រាវជ្រាវនិងអត្ថាធិប្បាយ ៖ សេង តារា

Flag Counter