/

បទ៖ កំប្លិចណាវអូ

ច្រៀងដោយ៖ មាស សាម៉ន

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ៖

ចង្វាក់៖ Bolero

Flag Counter